logo

Kampania na rzecz spożycia wody z bezpiecznych źródeł

Nasza misja

Popularne mity o wodzie

MIT #1: Woda kranowa i woda butelkowana podlegają tym samym przepisom prawnym.

FAKT: Normy dotyczące wód butelkowanych są określone m.in. w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie naturalnych wód mineralnych, wód źródlanych i wód stołowych. Przepisy te są bardziej restrykcyjne niż te, którym podlega np. woda wodociągowa, czyli normy określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Woda butelkowana musi także spełniać standardy Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (European Food Safety Authority, EFSA) oraz Amerykańskiej Agencji ds. Żywności i Leków (ang. Food and Drugs Administration, FDA).

MIT #2: Woda butelkowana podobnie jak woda kranowa, podlega procesom dezynfekcji.

FAKT: Woda kranowa może być poddawana dezynfekcji (np. związkami chloru, ozonowaniem czy lampami UV), ale wody mineralne i źródlane nie mogą być dezynfekowane. Są to wody pierwotnie czyste, które nie mogą być poddawane żadnym procesom, które zmieniłyby ich naturalne właściwości fizykochemiczne czy mikrobiologiczne. Producenci wody butelkowanej mogą stosować jedynie nieliczne, ściśle określone prawnie procesy przygotowania, takie jak napowietrzanie i filtracja (przy użyciu np. filtrów piaskowych i membranowych, co pozwala na zmniejszenie m.in. zawartości żelaza.

MIT #3: Woda butelkowana może ulec zanieczyszczeniu zanim zostanie rozlana do butelek.

FAKT: Cały proces produkcji wód butelkowanych ma na celu ochronę ich pierwotnej czystości. Woda mineralna czy źródlana trafia do butelek niezwłocznie po pobraniu jej z ujęcia głębinowego. Zakłady wyposażone są w systemy (m.in. specjalne filtry) uniemożliwiające zanieczyszczenia jakimikolwiek substancjami pochodzącymi ze środowiska zewnętrznego. Każdy etap produkcji wody butelkowanej podlega ścisłej kontroli (zarówno producenta, jak i organów zewnętrznych) oraz musi spełniać rygorystyczne normy.

MIT #4: Producenci wód butelkowanych dodają różnych substancji chemicznych do wody, aby ją uzdatnić / ulepszyć.

FAKT: Producenci nie mogą i nie dodają żadnych substancji do wód mineralnych czy źródlanych. Zgodnie z przepisami obowiązującymi w Polsce, wody te nie mogą być poddawane procesom, które zmieniłyby ich naturalne właściwości fizykochemiczne czy mikrobiologiczne. Naturalna woda butelkowana pochodzi ze złoża podziemnego o udokumentowanych zasobach, a jej skład chemiczny i właściwości podlegają najczęściej tylko niewielkim wahaniom uwarunkowanym geologicznie.

MIT #5: Woda butelkowana to jedynie produkcja plastiku.

FAKT: Woda butelkowana jest produktem spożywczym, dlatego też podlega restrykcyjnym normom prawnym – zarówno polskim, jak i międzynarodowym, dotyczącym m.in. wymogu braku obecności bakterii czy substancji potencjalnie niebezpiecznych, takich jak bar, kadm, miedź, azotyny, azotany. Naturalne wody mineralne i źródlane muszą być wodami pierwotnie czystymi, a także muszą być wodami naturalnego pochodzenia, czerpanymi zawsze ze źródeł podziemnych. Producenci wody butelkowanej często umieszczają na opakowaniach informacje na temat składu wody, jej pochodzenia czy uzyskanych przez nią rekomendacjach tak, by konsument miał pewność, jaką wodę właśnie spożywa. Co ważne, butelki PET, które są najpopularniejszym opakowaniem dla wód mineralnych i źródlanych, w pełni nadają się do recyklingu i w ten sposób spełniają wymogi modelu gospodarki o obiegu zamkniętym. Butelka PET po przetworzeniu może do nas wrócić w zupełnie nowej postaci – np. jako kolejna butelka bo PET jest najbardziej cyrkularnym tworzywem.

MIT #6: Woda butelkowana zawiera w sobie mikroplastik i jest szkodliwa dla mojego zdrowia.

FAKT: Wody butelkowane dostępne są w opakowaniach z tworzywa PET, który jest materiałem bezpiecznym i zatwierdzonym do użytku przez właściwe organy ds. zdrowia i bezpieczeństwa, w tym Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (European Food Safety Authority, EFSA) oraz Amerykańską Agencję ds. Żywności i Leków (ang. Food and Drugs Administration, FDA). Badania prowadzone przez Międzynarodowy Instytut na rzecz Zdrowego Życia wskazują, że materiał PET jest bezpieczny dla zdrowia konsumenta. Aktualnie nie ma rzetelnych danych, które mogłyby sugerować, że plastik w wodzie może pochodzić z plastikowej butelki. Przeprowadzane dotychczas badania naukowe podkreślają wszechobecność mikroplastiku w naszym środowisku (również w powietrzu).

Baza wiedzy

Zapoznaj się z materiałami eksperckimi, na których opieramy nasze działania

Społeczność

Skontaktuj się z nami

biuro@stowarzyszeniewoda.pl